Scientific Committee of 2019 workshop:

Zhen-Qing Chen (co-chair), Panki Kim, Takashi Kumagai, Zhi-Ming Ma (co-chair)

Local organizing committee:

Liang Cai, Yubin Tian (chair), Jie-Ming Wang, Keyou Wu, Pengfei Yang, Fubao Xi